Tag: "yarışmalar"

banner ad
Kağıdı Çöpe Dönüştürmek
1

Kağıdı Çöpe Dönüştürmek

Jü­ri üye­si ol­du­ğum ya­rış­ma­la­ra ge­len fo­toğ­raf­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı ne­re­dey­se ilk ba­kış­ta bi­rin­ci tur­da elen­mek­te­dir. Pe­ki, gön­de­ren­ler bu­nu tah­min ede­mez­ler mi? Her­hal­de amaç­la­rı bun­lar­la ülke­nin çöp­lü­ğü­ne kat­kı­da bu­lun­mak de­ğil­dir. Pe­ki, ne­dir bu­na se­bep? Bu­ra­da ek­sik olan yarışma­cı­nın jü­ri­ye say­gı­sı mı­dır? Yok­sa faz­la olan ki­şi­nin şiş­kin ego­su mu?